AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

27. – 29. 3. 2020 otevíráme další běh sebezkušenostního semináře akreditovaného MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

Spiritualita Otců pouště

13. – 15. března 2020 nabízíme sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

bližší informace 

přihlásit se můžete: tady :o)

22. 11. – 2. 12. 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Po stopách Bible a jejích příběhů 
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Hlubinně analytický přístup

 

Pro hlubinně psychologický přístup k Písmu je typické, že pracuje s dynamickou dimenzí lidské psychiky. Poprvé ho rozvinul německý psycholog a teolog E. Drewermann. Vychází z předpokladu, že biblické příběhy jsou neseny archetypálními obrazy nevědomí jejich lidských tvůrců, čímž se vytváří prostředí, v němž čtenář (jehož nevědomí je právě tak metaforické a symbolické jako nevědomí biblických autorů) může rezonovat vytvářením osobně relevantních obrazů. Biblické obrazy jsou mnohovýznamové a nejednoznačné a právě proto mohou být vyplněny konkrétním životním porozuměním.

Důležitým Drewermannovým postulátem je skutečnost, že biblické příběhy mohou být vykládány podobně jako sny, tedy (podle zásad jungiánské psychologie) na objektové a subjektové rovině: Výklad na rovině objektu předpokládá, že příběh je symbolem životního příběhu člověka v jeho skutečném sociálním prostředí. Výklad na rovině subjektu vychází z možnosti, že příběh je symbolem vnitřního života člověka, v němž dílčí podosobnosti jsou symbolicky zastoupeny různými postavami (Bohem, lidmi, zvířaty, věcmi) jako obrazy nižších pudových či odštěpených částí psychiky. Podle hlubinně psychologického výkladu nemá smysl se přít o to, co se v Bibli reálně událo a co je ve vyprávění symbolem. Drewermann říká, že Bible nám vykládá, co se stalo, tak, aby to mělo pro nás uzdravující význam.

(Např. vzkříšení Lazara – nemá smysl uvažovat o tom, zda bylo možné, aby Ježíš vyvolal z hrobu člověka mrtvého čtyři dny. Je třeba vycházet z toho, že se celá věc udála tak, jak je tu popsána, a podává se tu zpráva o zkušenosti svědků této události. Nejde o rekonstrukci faktů, ale o nás samé. V Lazarovi a jeho sestrách můžeme vidět člověka, který je tak svázán svými hyperprotektivními rodiči, že nemůže dýchat a cítí se jako pohřben. Můžeme v něm vidět obraz svého vlastního nitra, kde je cosi „mužského“ zavaleno kamenem (potlačená sexualita, agresivita, přání něčeho se odvážit, atd.), zahnívá to, zapáchá a jediná cesta úzdravy je odvalit kámen a vydat se uzdravujícímu působení autentického života. Možnosti oslovení člověka tímto příběhem se neomezují historickými fakty, ale pouze odvahou otevřít se mu ve své jedinečné životní zkušenosti.)

.

Repro internet:http://filmgrab.wordpress.com/category/1988/