AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

  • Letos otevíráme

!!! Výcvik v existenciální hagioterapii !!!

Bližší informace zde

  • Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

  • Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

11. – 13. 9. 2020 otevíráme další sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

 

  • DOPORUČUJEME: knihu
    Jaromíra Odrobiňáka
    Rok na psychiatrii

Koupit

Rozhovory o hagioterapii

Biblistika

..

Biblistika

Základem naší práce s biblickými příběhy je samozřejmě Bible (včetně deuterokanonických knih), zejména její Ekumenický překlad podle vydání z roku 1985, ale i Bible pro 21. století z roku 2009. Z dostupných biblických konkordancí, které vycházejí ze staršího Kralického překladu, užíváme reedici příruční Biblické konkordance z roku 1933, ve speciálních případech jednatřiceti sešitovou práci Biblické konkordance M. Biče a J. B. Součka z let 1954 – 1967 (Kalich).

Mezi biblickými slovníky určenými pro širší veřejnost nejvíce čerpáme z dvoudílné Encyklopedie Bible (Gemini, Bratislava, 1992), u informací týkajících se Starého Zákona z dvoudílné práce M. Biče Ze světa Starého Zákona (Kalich, Praha, 1989) a u informací týkajících se Zákona Nového z jedinečné publikace německého jezuity G. Krolla Po stopách Ježíšových (Zvon, Praha 1995). Poutavým uvedením do současných hermeneutických metod biblického výkladu je Úvod do biblické hermeneutiky M. Oeminga (Vyšehrad, 2001) a do jisté míry i dokument Papežské biblické komise Výklad Bible v Církvi (Zvon, Praha, 1996). Za ilustraci praktického užívání výkladu Bible zaměřeného na příjemce nám může sloužit zejména Hlubinně psychologický výklad Písma A. Grüna (Česká křesťanská akademie, Praha, 1994), neotřelým uvedením do Ježíšova náboženského učení pak kniha Clauda Tresmontanta Výklad učení rabiho Ješuy z Nazaretu (Knižna dielna Timotej, Košice, rok neuveden).

.To  je Boží Království, o kterém jsem mluvil?“

„To je Země.“

„Jak to, že se tak změnila?“

„Nezměnila se. Změnil ses ty. Vidíš její pravou krásu.“

Duchovní literatura

Z nepřeberného pokladu duchovní literatury lze pro naši práci nacházet mezi českými autory nejvýraznější inspiraci v knihách T. Špidlíka (K vyšším věcem jsem se narodil, Alverna, Praha, 1991 a Jak očistit své srdce, Velehrad, 1999), K. Lachmanové (Vězení s klíčem uvnitř, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1996 a Dvojí tvář lenosti, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2000), v knihách J. Jandourka (Pohanokřesťanské meditace, ekumenické nakladatelství Síť, 1995 a Svatí a kacíři světových náboženství, Portál, Praha, 1998) a v knihách T. Halíka (Co je bez chvění, není pevné, nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2002, Oslovit Zachea, nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2003, Noc zpovědníka, nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2005, Stromu zbývá naděje, nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2009 a Divadlo pro anděly, nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010).

Ze zahraničních autorů jsme obohacováni zejména desítkami publikací A. Grüna (Jak zacházet se zlým, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1995, Jak zacházet s myšlenkami, Zvon, Praha, 1997, Nebe začíná v tobě, Zvon, Praha, 1997, Vyznej se v sobě, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2006 či Uzdravení skrze podobenství, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2012 atd.), ve velké míře knihami indického jezuity Anthony de Mella Sádhana (Cesta, Brno, 1996), Spojení s Bohem (Cesta, Brno, 1999) a Cesta k lásce (Cesta, Brno, 1996), Čirá radost (Portál, Praha, 2012), knihou M. Bubera Chasidská vyprávění (Kalich, Praha, 1990) a P. Yanceye Nekončící milost (Návrat domů, Praha, 1997) a též vtipnými filozofickými komentáři J. M. Bocheňského Cesty filozofického myšlení (Svoboda, Praha, 1994) a Stručný slovník filozofických pověr (Aeterna, Praha, 1993).

Psychologie

Mnohé inspirace v oblasti existenciálně psychologické literatury je možné nalézt v obsáhlém a shrnujícím díle Irwina D. Yaloma Existenciální psychoterapie (Portál, Praha 2006) a v logoterapeutických pracích V. E. Frankla (Psychoterapie pro laiky, Cesta, Brno, 1998), E. Lukasové (I tvoje utrpení má smysl, Cesta, Brno, 1998) a A. Längleho (Smysluplně žít, Cesta, Brno, 2002). V oblasti transakční analýzy je to kniha T. Harrise Já jsem OK, ty jsi OK (Pragma, Praha, 1997), v oblasti psychologie komunikace kniha P. Watzlawicka Jak skutečná je skutečnost? (Konfrontace, Hradec Králové, 1998), v oblasti zkoumání ontogeneze morálního myšlení práce H. Heidbrinka Psychologie morálního vývoje (Portál, Praha, 1997) a C. Gilliganové Jiným hlasem (Portál, Praha, 2001). Z autorů vycházejících z psychoanalýzy lze čerpat zejména z děl E. Fromma (Mít nebo být?, Naše vojsko, Praha 1994, Lidské srdce, nakladatelství Josefa Šimona, Praha, 1996 a Strach ze svobody, Naše vojsko, Praha, 1993) a K. Horneyové Neuróza a lidský růst (Triton Pragma, Praha, 2000), vynikající knihy zabývající se obecnými zákonitostmi duchovnosti člověka z hlediska psychoanalýzy.

Inspirací pro oblast sociální psychologie mohou z dostupné literatury sloužit zejména Základy sociální psychologie N. Hayesové (Portál, Praha 1998) a příklady těžké skupinové patologie lze ilustrovat konkrétními kazuistikami v knize M. Koláře Bolest šikanování (Portál, Praha, 2001). Pro oblast léčby závislostí zejména ve vztahu k Dvanáctikrokovému programu Anonymního hnutí se lze inspirovat knihou D. D. Pitové Nezdravá závislost (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2000), i když vysoce podnětnou může být též kniha Trénink emocí zakladatele racionálně emoční terapie A. Ellise (Portál, Praha, 2002).

Jako zdroj mnohých poznatků z oblasti psychologie náboženství slouží nejlépe Psychologie náboženství a spirituality Pavla Říčana (Portál, Praha, 2007) a starší Úvod do psychologie náboženství (Portál, Praha, 1998) N. G. Holma. Ke speciálním otázkám je možné nacházet mnohou inspiraci u starších autorů P. Tourniera (Silní a slabí, Návrat domů, Praha, 1995), u klasického autora duchovní literatury M. Scotta Pecka (Nevyšlapanou cestou, Odeon, Praha, 1993, či Dále nevyšlapanou cestou, Votobia, Olomouc, 1994) a zejména v knihách amerického psychologa L.Crabba (Uvnitř, Návrat domů, Praha, 1993, Manželství je vztah, Návrat domů, Praha, 1994, Osobnost člověka, Návrat domů, Praha, 1995 a dosud u nás nevydané Encouragement, Zondervan Publishing House Grand Rapids, Michigan, 1984). Mnohé dílčí inspirace je možné čerpat též z Tajemství setrvání v lásce J. Powella (Portál, Praha, 1996) a z monografie Fanatismus G. Holeho (Portál, Praha, 1998).

Psychoterapie

Základní učebnicí skupinové terapie byla, je a dlouho jistě bude nedostižná Teorie a praxe skupinové psychoterapie Irwina D.Yaloma (Konfrontace, Hradec Králové, 1998), pro oblast individuální psychoterapie povídkově laděný soubor kazuistik téhož autora Láska a její kat (Portál, Praha, 2004) a jeho shrnující a více teoreticky zaměřená Chvála psychoterapie (Portál, Praha, 2003). Cenné postřehy z oblasti narativní psychoterapie poskytuje drobná knížka N. Peseschkiana Kupec a papoušek (Cesta, Brno, 1996). Za příklad konkrétních postupů při hlubinně analytickém přístupu k narativnímu textu jako takovému může sloužit kniha M. Černouška Děti a svět pohádek (Albatros, Praha, 1990).

Další zajímavé tituly zejména z oblasti náboženské psychoterapie: J. Czech, Psychoterapie a víra (Jupos, Ostrava, 2003), K. Frienlingsdof, Falešné obrazy o Bohu (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1995) či Agrese vytváří vztahy (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1999) a mnohé duchovně a psychoterapeuticky laděné publikace již výše uvedeného A. Grüna a L. Crabba.

.

Repro internet: http://labalsadelanostromo.wordpress.com/category/08-musica-y-sonidos/