2021

10.3. Webinář Mužská a ženská spiritualita

24.3. Webinář Sexualita a nová náboženská hnutí

16.-18.4. Spiritualita, náboženskost a psychoterapie (MPSV 16h) ONLINE

23.4.  Webinář Démonologie otců pouště

30.4.-2.5. Vina a pocity viny, jak s nimi pracovat (MPSV 16h) Praha/ online?

21.5. Webinář Existencialita a spiritualita

14.5. Workshop na adiktologické konferenci (Nesuchyně)

10.-12.9. Spiritualita, náboženskost a psychoterapie (MPSV 16h) Brno

5.-7.11. Vina a pocity viny, jak s nimi pracovat (MPSV 16h) Brno

17.-19.12. Spiritualita, náboženskost a psychoterapie (MPSV 16h) Praha

WEBINÁŘE

KURZY AKREDITOVANÉ MPSV


VINA A POCITY VINY - JAK S NIMI PRACOVAT

Anotace:

Dobro a zlo nejsou libovolné nálepky, které udělujeme vnějším věcem a situacím, ale jde o pojmy, které vyjadřují naše vnímání, zda tyto věci a situace směřují objektivně k životu nebo smrti, k rozvoji nebo rozpadu.
Jádrem semináře je analýza psychologického konceptu viny a přístupu k ní. 

Prožitkově představuje vina "být příčinou nějakého zla" a ve vztahu k vlastní osobě můžeme zastávat v zásadě trojí přistup: intrapunitivní - přisuzovat vinu sobě, extrapunitivní - mít tendenci přisuzovat vinu za nějaké zlo jiným lidem, nebo impunitivní - snažit se popírat samotnou objektivní existenci viny. V semináři v tomto kontextu hledáme oblasti, kde my, pracovníci pomáhajících profesí, můžeme mít slepou skvrnu při práci s vinou. Velmi často se můžeme dostávat do situace, kdy máme pocit, že nehodnotíme a nesoudíme, ale v hloubi své mysli zcela přirozeně zvažujeme podíl viny zúčastněných.

Dále se budeme v semináři věnovat ontogenezi morálního myšlení, podrobněji i tématu rozlišování relevantních a nerelevantních pocitů viny a jakou roli toto rozlišování hraje v terapeutické práci.

Oblast terapeutické práce s vinou bude představovat další významnou oblast semináře: V oblasti Já-viník se zaměřujeme na to, jak pracovat, aby vina ztratila svůj sebedestruktivní náboj a stala se motorem pozitivní proměny člověka. V oblasti Já-oběť přinášíme jako stěžejní téma odpuštění, kde se budeme věnovat tomu, co to odpuštění je a jak jej rozlišit od popření a vytěsnění. Seminář je laděn hagioterapeuticky, v sebezkušenostním duchu. Sebezkušenostní části jsou prolnuty teoretickými bloky.

Termíny:

30.4. - 2.5.2021 PRAHA NEBO ONLINE

5. - 7.11. 2021 BRNO

Termíny:

16.-18.4.2021 - Praha

10.-12.9. - Brno

17.-19.12. - Praha

SPIRITUALITA, NÁBOŽENSKOST A PSYCHOTERAPIE

Anotace:

Seminář uvádí do problematiky náboženskosti člověka, jak se s ní můžeme setkat v sociálním poradenství nebo v psychoterapeutické praxi. Je rozčleněn do teoretické části, praktických cvičení i sebezkušenostní skupinové práce. Seznamuje s "fyziologií" lidské náboženskosti a spirituality, ale i s jejími mimořádnými projevy. Poskytuje návody, jak pracovat s jejími patologiemi (sekty, psychospirituální krize, traumata, stavy posedlosti), ale také jak její pozitivní potenciál využívat k terapeutickým účelům (meditace, existenciální psychoterapie). V neposlední řadě umožňuje sebezkušenostní orientaci v duchovní oblasti života v porovnání s různými nabídkami nových náboženských kultů a skupin alternativní psychoterapie.

VEČERNÍ SEMINÁŘE HAGIOTERAPIE

KVŮLI SOUČASNÉ PANDEMICKÉ SITUACI KURZY NYNÍ NEPROBÍHAJÍ. PŘEDPOKLÁDÁME VŠAK, ŽE JE OPĚT OTEVŘEME NA PODZIM ROKU 2021. POKUD O NĚ MÁTE ZÁJEM PAK NÁM, PROSÍM, VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU. AŽ JE BUDEME OTEVÍRAT, OZVEME SE VÁM.

CHCETE BÝT TAKÉ HAGIOTERAPEUTEM?

VÝCVIK V EXISTENCIÁLNÍ HAGIOTERAPII

Zveme Vás do dvouletého postgraduálního výcviku v Existenciální hagioterapii, který začínáme na konci roku 2020. V rámci výcviku hagioterapie bude kladen důraz na rozvíjení specifických psychoterapeutických kompetencí zejména z oblasti průniku psychoterapie, existenciality a spirituality, ale frekventanti budou moci rozšířit svůj repertoár i o existenciálně terapeutickou perspektivu obecně a také o novou metodu, s kterou pracuje existenciální hagioterapie, včetně procvičování práce s emocemi či skupinovou dynamikou.

Pojetí:

Výcvik v existenciální hagioterapii představuje formu postgraduálního studia. Vzhledem k povaze hagioterapie budou i frekventanti našeho výcviku využívat vlastní prožívání a uvědomování a tudíž výcvik bude do jisté míry i sebezkušeností. Naší prioritou ovšem je rozšíření terapeutických dovedností o schopnost práce v oblasti spirituality, religiozity a existenciality a o konkrétní hagioterapeutickou metodu.

Tematická osa výcviku:

Svět lidské psychiky: existenciální a religiózní dynamiky

Teoretická a metodologická východiska: nástroje hagioterapie, motivace náboženské víry, hodnotový vývoj, metodologický "a/teismus", vymezení: pastorace x pastorační terapie x hagioterapie

Bible jako specifický nástroj psychoterapie : psychologické aspekty literatury, terapeutické užití příběhů, Bible jako ústřední kniha hagioterapie, Bible a psychoterapie

Hagioterapeutická skupina: účastníci, formální průběh, imaginace, spolubytí s příběhem, ukotvení, zesilující strategie

Teologické pozadí: judaismus a křesťanství, základy biblistiky

Kompetence a dovednosti hagioterapeuta: obecné kompetence (orientace v biblické problematice a schopnost práce v dynamickém diskursu), speciální kompetence (schopnost vést klienty k uvědomování vlastních emocí, schopnost práce s kognitivní disonancí

Čas, rozsah, místo konání:

Program trvá dva roky a čítá celkem 160 výcvikových hodin.

1.běh hagioterapeutického výcviku je již naplněn a běží, termíny 1. ročníku jsou: 19.3. - 21.3. 2021., 18.-20.6., 24.-26.9., 3.-5.12. 2021.

Termíny druhého ročníku a druhého běhu hagioterapeutického výcviku budou zveřejněny v létě r. 2021.

Program tvoří třídenní semináře po 20 hodinách. Každý výcvikový rok se konají celkem čtyři setkání, zpravidla dva v zimním a dva v letním semestru, a to vždy od pátka (16h) do neděle (13h). 

Ve vzdělávacích blocích se frekventanti věnují teorii a metodologii hagioterapie a své znalosti také zpevňují v hagioterapeutických skupinách a cvičeních. Semináře zahrnují také pravidelné individuální a skupinové reflexe, společné diskuse, sdílení tipů na odborné zdroje atd. Supervize nejsou součástí výcviku. Jsme však připraveni ji s ohledem na potřeby účastníků zprostředkovat, a to jak v individuální tak i skupinové formě.

Lektor:

Výcvik koncipuje a metodologicky garantuje zakladatel existenciální hagioterapie MUDr. et Mgr. Prokop Remeš. Administrativní a praktické záležitosti zajišťuje Mgr. Bára Racková: hagioterapie@gmail.com, která je ve výcviku také koterapeutkou a kolektorkou.

Účastníci:

Program je primárně určen absolventům akreditovaných psychoterapeutických výcviků. Vítáni jsou i kolegové vzdělaní v jiných pomáhajících profesích, avšak pro obdržení certifikátu opravňujícího poskytovat hagioterapii zaštítěnou Institutem existenciální hagioterapie je ukončený akreditovaný psychoterapeutický výcvik nezbytný. Přihlášky tedy mohou posílat všichni zájemci, avšak v případě vyššího počtu zájemců budou upřednostněni ti, kteří mají dostatečnou sebezkušenostní průpravu v primárním akreditovaném psychoterapeutickém výcviku.

Počet členů: Výcviková skupina bude mít maximálně 12 členů. Sebezkušenostní skupiny vede Prokop Remeš, koterapeutkou je Bára Racková.

Cena:

Za jeden výcvikový rok, resp. za blok čtyř seminářů po třech dnech, se platí celkem 16.000 Kč + ubytování. Nabízíme možnost splátkového kalendáře. Cena kurzu může být průběžně valorizována podle růstu inflace.

Formality:

Vztah frekventanta a poskytovatele upravuje smlouva, s níž se frekventanti seznámí před prvním setkáním. Zahrnuje standardní položky, kromě pravidel uvedených výše také etické zásady včetně ochrany osobních údajů. Po splnění vzdělávacích a finančních podmínek dostanou absolventi diplom s počtem hodin.

Přihlášky a vstupní rozhovor:

Na účasti ve výcviku se s adepty chceme domlouvat. Společně s nimi chceme zvážit, jaké mají očekávání od výcviku a nakolik může program naplnit jejich potřeby.

První krok představuje vyplnění PŘIHLÁŠKY

Druhým krokem je pak zaslání motivačního životopisu (nejde o strukturovaný životopis, ale o životopis s akcenty na spiritualitu a psychoterapii) na adresu hagioterapie@gmail.com, třetím krokem je rozhovor s lektorem v dohodnutém termínu. Na vstupní interview budou uchazeči individuálně pozváni ( v současné době realizujeme online). Přihlášky posílejte do 31. srpna 2021 

JIŽ PROBĚHLO