2024

23.-25.2. ZAČÁTEK 3.běhu VÝCVIKU V EXISTENCIÁLNÍ HAGIOTERAPII (160h)

26.2. začátek letního semestru: VEČERNÍ SEMINÁŘE HAGIOTERAPIE (18-21H)

1.3. Supervize s Prokopem Remešem

14.3. webinář Náboženství a spiritualita, 18-19.30

22.-23.3. SPIRITUALITA, NÁBOŽENSKOST A PSYCHOTERAPIE, akreditovaný seminář MPSV (16h)

11.4.  webinář Mužská a ženská spiritualita, 18-19.30

19.4. Supervize s Prokopem Remešem

26.-27.4. VINA A POCITY VINY, JAK S NIMI PRACOVAT, akreditovaný seminář MPSV (16h)

16.5. webinář Bible a psychoterapie, 18-19.30

17.5. Supervize s Prokopem Remešem

24.-25.5. Supervizní víkend pro hagioterapeuty

30.5. webinář Sekty a nová náboženský hnutí, 18-19.30

21. 6. Supervize s Prokopem Remešem

červenec - hagioterapeutický víkend - termín upřesníme

12.-13.9. VINA A POCITY VINY, JAK S NIMI PRACOVAT, akreditovaný seminář MPSV (16h)

20.-21.9. Mužská a ženská spiritualita, seminář (16h)

25.-26.10. Smrt a Spiritualita, akreditovaný seminář MPSV (16h)

AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE MPSV

Termíny: 

22.-23.3.2024

22.-23. 11. 2024Dále se budeme v semináři věnovat ontogenezi morálního myšlení, podrobněji i tématu rozlišování relevantních a nerelevantních pocitů viny a jakou roli toto rozlišování hraje v terapeutické práci.

Oblast terapeutické práce s vinou bude představovat další významnou oblast semináře: V oblasti Já-viník se zaměřujeme na to, jak pracovat, aby vina ztratila svůj sebedestruktivní náboj a stala se motorem pozitivní proměny člověka. V oblasti Já-oběť přinášíme jako stěžejní téma odpuštění, kde se budeme věnovat tomu, co to odpuštění je a jak jej rozlišit od popření a vytěsnění. Seminář je laděn hagioterapeuticky, v sebezkušenostním duchu. Sebezkušenostní části jsou prolnuty teoretickými bloky.


Tento seminář je bez akreditace: 

Anotace:

Seminář uvádí do problematiky náboženskosti člověka, jak se s ní můžeme setkat v sociálním poradenství nebo v psychoterapeutické praxi. Je rozčleněn do teoretické části, praktických cvičení i sebezkušenostní skupinové práce. Seznamuje s "fyziologií" lidské náboženskosti a spirituality, ale i s jejími mimořádnými projevy. Poskytuje návody, jak pracovat s jejími patologiemi (sekty, psychospirituální krize, traumata, stavy posedlosti), ale také jak její pozitivní potenciál využívat k terapeutickým účelům (meditace, existenciální psychoterapie). V neposlední řadě umožňuje sebezkušenostní orientaci v duchovní oblasti života v porovnání s různými nabídkami nových náboženských kultů a skupin alternativní psychoterapie.


Anotace:

Dobro a zlo nejsou libovolné nálepky, které udělujeme vnějším věcem a situacím, ale jde o pojmy, které vyjadřují naše vnímání, zda tyto věci a situace směřují objektivně k životu nebo smrti, k rozvoji nebo rozpadu.
Jádrem semináře je analýza psychologického konceptu viny a přístupu k ní. 

Prožitkově představuje vina "být příčinou nějakého zla" a ve vztahu k vlastní osobě můžeme zastávat v zásadě trojí přistup: intrapunitivní - přisuzovat vinu sobě, extrapunitivní - mít tendenci přisuzovat vinu za nějaké zlo jiným lidem, nebo impunitivní - snažit se popírat samotnou objektivní existenci viny. V semináři v tomto kontextu hledáme oblasti, kde my, pracovníci pomáhajících profesí, můžeme mít slepou skvrnu při práci s vinou. Velmi často se můžeme dostávat do situace, kdy máme pocit, že nehodnotíme a nesoudíme, ale v hloubi své mysli zcela přirozeně zvažujeme podíl viny zúčastněných.

Termíny:

26.-27.4. 2024

12.-13.9. 2024


Termín: 20.-21.9. 2024Termín: 25.-26.10. 2024

DALŠÍ NAŠE AKTIVITY

WEBINÁŘE ZDARMA

VEČERNÍ SEMINÁŘE HAGIOTERAPIE

Zimní SEMESTR OTEVŘEME NA ZAČÁTKU ŘÍJNA 2024, pokud máte o večerní semináře zájem, vyplňte, prosím, přihlášku, ozveme se Vám.


CHCETE BÝT TAKÉ HAGIOTERAPEUTEM?

VÝCVIK V EXISTENCIÁLNÍ HAGIOTERAPII 

5. BĚH

Zveme Vás do dvouletého postgraduálního výcviku v Existenciální hagioterapii, který začínáme na jaře roku 2025. V rámci výcviku hagioterapie bude kladen důraz na rozvíjení specifických psychoterapeutických kompetencí zejména z oblasti průniku psychoterapie, existenciality a spirituality, ale frekventanti budou moci rozšířit svůj repertoár i o existenciálně terapeutickou perspektivu obecně a také o novou metodu, s kterou pracuje existenciální hagioterapie, včetně procvičování práce s emocemi či skupinovou dynamikou.

Pojetí:

Výcvik v existenciální hagioterapii představuje formu postgraduálního studia. Vzhledem k povaze hagioterapie budou i frekventanti našeho výcviku využívat vlastní prožívání a uvědomování a tudíž výcvik bude do jisté míry i sebezkušeností. Naší prioritou ovšem je rozšíření terapeutických dovedností o schopnost práce v oblasti spirituality, religiozity a existenciality a o konkrétní hagioterapeutickou metodu.

Tematická osa výcviku:

Svět lidské psychiky: existenciální a religiózní dynamiky

Teoretická a metodologická východiska: nástroje hagioterapie, motivace náboženské víry, hodnotový vývoj, metodologický "a/teismus", vymezení: pastorace x pastorační terapie x hagioterapie

Bible jako specifický nástroj psychoterapie : psychologické aspekty literatury, terapeutické užití příběhů, Bible jako ústřední kniha hagioterapie, Bible a psychoterapie

Hagioterapeutická skupina: účastníci, formální průběh, imaginace, spolubytí s příběhem, ukotvení, zesilující strategie

Teologické pozadí: judaismus a křesťanství, základy biblistiky

Kompetence a dovednosti hagioterapeuta: obecné kompetence (orientace v biblické problematice a schopnost práce v dynamickém diskursu), speciální kompetence (schopnost vést klienty k uvědomování vlastních emocí, schopnost práce s kognitivní disonancí

Čas, rozsah, místo konání:

Program trvá dva roky a čítá celkem 160 výcvikových hodin.

Termíny prvních dvou běhů jsou:

3.běh

r.2023: 24.-26.3., 16.-18.6, 5.-8.10., 1.-3.12.

r.2024: 8.-10.3., 10.-12.5., 11.-13.10., 5.-8.12.


4.běh

r. 2024 23.-25.2., 14.-16.6., 6.-8.9., 8.-10.11.

r.2025  termíny budou zveřejněny v září 2024

5. běh

termíny 5.běhu budou vypsány na podzim 2024

Program tvoří třídenní semináře po 20 hodinách. Každý výcvikový rok se konají celkem čtyři setkání, zpravidla dva v zimním a dva v letním semestru, a to vždy od pátka (16h) do neděle (13h). 

Ve vzdělávacích blocích se frekventanti věnují teorii a metodologii hagioterapie a své znalosti také zpevňují v hagioterapeutických skupinách a cvičeních. Semináře zahrnují také pravidelné individuální a skupinové reflexe, společné diskuse, sdílení tipů na odborné zdroje atd. Supervize nejsou součástí výcviku. Jsme však připraveni ji s ohledem na potřeby účastníků zprostředkovat, a to jak v individuální tak i skupinové formě.

Lektor:

Výcvik koncipuje a metodologicky garantuje zakladatel existenciální hagioterapie MUDr. et Mgr. Prokop Remeš  a Mgr. Bára Racková.

Účastníci:

Program je primárně určen absolventům akreditovaných psychoterapeutických výcviků. Vítáni jsou i kolegové vzdělaní v jiných pomáhajících profesích, avšak pro obdržení certifikátu opravňujícího poskytovat hagioterapii zaštítěnou Institutem existenciální hagioterapie je ukončený akreditovaný psychoterapeutický výcvik nezbytný. Přihlášky tedy mohou posílat všichni zájemci, avšak v případě vyššího počtu zájemců budou upřednostněni ti, kteří mají dostatečnou sebezkušenostní průpravu v primárním akreditovaném psychoterapeutickém výcviku.

Počet členů: Výcviková skupina bude mít maximálně 14 členů. Sebezkušenostní skupiny vede Prokop Remeš s Bárou Rackovou

Cena:

Za jeden výcvikový rok, resp. za blok čtyř seminářů po třech dnech, se platí celkem 25.000 Kč + ubytování. Nabízíme možnost splátkového kalendáře. Cena kurzu může být průběžně valorizována podle růstu inflace.

Výcvik probíhá na Vysočině v Konferenčním centru Immanuel

Formality:

Vztah frekventanta a poskytovatele upravuje smlouva, s níž se frekventanti seznámí před prvním setkáním. Zahrnuje standardní položky, kromě pravidel uvedených výše také etické zásady včetně ochrany osobních údajů. Po splnění vzdělávacích a finančních podmínek dostanou absolventi diplom s počtem hodin.

Přihlášky a vstupní rozhovor:

Na účasti ve výcviku se s adepty chceme domlouvat. Společně s nimi chceme zvážit, jaké mají očekávání od výcviku a nakolik může program naplnit jejich potřeby.

První krok představuje vyplnění PŘIHLÁŠKY

Druhým krokem je pak ústní rozhovor (v současné době realizujeme online). Na vstupní interview budou uchazeči jednolivě pozváni. Přihlášky posílejte, prosím do 31. října 2024. 

JIŽ PROBĚHLO